نبات-نیدار-۱۲
نبات-نیدار-۲۲
نبات-نیدار-۳۰عدد
نبات-شاخه-۵۰۰-گرمی
 
نبات-شاخه-۸۰۰-گرمی
نبات-نیدار-تک-نفره