۱۴۰۱-شکر-۹۰۰گرمی
۱۴۰۱-قند-شکسته-۷۰۰گرمی
۱۴۰۳-قند-شکسته-۲۸۰۰گرمی
۱۴۰۴-شکر-۳۶۰۰گرمی