برنج-طارم-۵-کیلویی-۲۰۱-
برنج-دم-سیاه-استخوانی-۱۰-کیلوییi-204-1
sadri-hashemi-203-1
برنج-نیم-دانه-۱۰کیلوییi-205-1
 
۳۰۳-بلغور-ماش-اعلا--۷۰۰-گرمی
۳۰۲-بلغور-گندم-اعلا--۷۰۰-گرمی
۶۰۱-لیمو-عمانی-۱۱۰--گرمی
۶۰۳-سویا-۸۰۰--گرمی
۶۰۲-سویا-۲۵۰--گرمی
۳۰۲-بلغور-جو-اعلا--۷۰۰-گرمی
۳۰۵-جو-پوست-کنده-۷۰۰--گرمی
۳۰۳-جوپرک-اعلا--۴۰۰-گرمی
 
۶۰۹-نشاسته-۳۰۰--گرمی
۶۱۰-نشاسته-۳۵۰--گرمی