سبزی-خشک-کوکو-پالیز
سبزی خشک کوکو
بسته بندی پت
وزن 100 گرم
۱۳۰۵-سبزی-خشک-شوید-پالیز
سبزی خشک شوید
بسته بندی پت
وزن 100 گرم
۱۳۰۴-سبزی--خشک-پلویی--پالیز
سبزی خشک پلویی
بسته بندی پت
وزن 80 گرم
sabzi
سبزی خشک آش
بسته بندی پت
وزن 80 گرم
۹
سبزی خشک نعنا
بسته بندی پت
وزن 100 گرم
سبزی-خشک-قورمه-سبزی-پالیز
سبزی خشک قورمه سبزی
بسته بندی پت
وزن 90 گرم