۱۳۰۱--سبزی-خشک-قورمه---۱۰۰گرمی
۱۳۰۲--سبزی-خشک-آش---۱۰۰گرمی
۱۳۰۳--سبزی-خشک-کوکو---۱۰۰گرمی
۱۳۰۴--سبزی-خشک-پلویی---۱۰۰گرمی
 
۱۳۰۶--سبزی-خشک-آویشن---۸۰گرمی
۱۳۰۵--سبزی-خشک-شوید---۱۰۰گرمی