۱۰-ماش-اعلا-۹۰۰-گرمی-
۱۱۰-لوبیا-رشتی۷۰۰-گرمی-
۱۰۵-لوبیا-سفید-۹۰۰-گرمی-
۱۰۸-نخود-کرمانشاهی-۹۰۰-گرمی-
۱۰۱-عدس-درجه-یک-۹۰۰-گرمی-
۱۰۲-لپه-۹۰۰-گرمی-
۱۱۰-عدس-دال۷۰۰-گرمی-
۱۰۴-لوبیا-چیتی-۹۰۰-گرمی-
۱۰۶-لوبیا-قرمز-۹۰۰-گرمی-
۱۰۳-لوبیا-چشم-بلبلی-۹۰۰-گرمی-
۱۰۹-نخود-لوبیا-مخلوط۹۰۰-گرمی-