پودر-آویشن-۵۰گرمی-۱۰۱۱
پودر-دارچین-۱۰۰گرمی-۱۰۰۴
پودر-زردچوبه-۱۰۰گرمی-۱۰۰۷
پودر-زنجبیل-۱۰۰گرمی-۱۰۱۰
پودرسماق-۱۰۰گرمی-۱۰۰۶
پودر-ملیموعمانی-۱۰۰گرمی-۱۰۰۳
پودرسیر-۱۰۰گرمی-۱۰۰۵
پودر-فلفل-سیاه-۱۰۰گرمی-۱۰۰۹
پودر-فلفل-قرمز-۱۰۰گرمی-۱۰۰۸
پودر-کاری-۱۰۰گرمی-۱۰۰۱
پودر-موسیر-۱۰۰گرمی-۱۰۰۲

پودر-زردچوبه--پالیز۱۰۱۲-
پودرفلفل-قرمز-۳۵۰--گرم-پالیز۱۰۱۳-
۱۰۱۴-avdie-400-CARI-
۱۰۱۵-avdie-400-darchin
۱۰۱۶-avdie-400-felfelsiah

۱۱۰۱-فلفل-سیاه-۷۵-گرمی
۱۱۰۲-فلفل-قرمز۷۵-گرمی
۱۱۰۳-ادویه-کاری۷۵-گرمی
۱۱۰۴-پودر-دارچین۷۵-گرمی
۱۱۰۵-پودر-سماق-۷۵-گرمی
۱۱۰۶-پودر-سیر-۷۵-گرمی
۱۱۰۷-پودر-لیمو-عمانی-۷۵-گرمی
۱۱۰۸-پودر-موسیر-۷۵-گرمی
۱۱۰۹-پودر-زردچوبه-۷۵-گرمی
۱۱۱۰-پودر-زنجبیل-۷۵-گرمی
۱۱۱۱-پودر-زردچوبه-۲۰۰-گرمی
۱۱۱۲-فلفل-سیاه-۲۰۰-گرمی
۱۱۱۳-پودر-آویشن-۵۰-گرمی