۷۰۲-روغن-کنجد-۹۰۰گرمی
۷۰۱-روغن-کنجد-۴۵۰گرمی
۷۰۴-روغن-زیتون-۴۵۰گرمی
۷۰۵-روغن-زیتون-۹۰۰گرمی